Ταξινόμηση φακέλων κατά μέγεθος

Μια εντολή για ταξινόμηση των φακέλων κατά μέγεθος στο Bash:

du -hsm | sort -n

Υπολογίζει το μέγεθος όλων των φακέλων σε MegaBytes και τους ταξινομεί σε αύξουσα σειρά μεγέθους. Μια διαφορετική εκδοχή:

du -s * | sort -n | cut -f 2 | xargs -d "\n" du -chs

Καλεί δύο φορές το du, την πρώτη για να πάρει τη λίστα με τους φακέλους και το μέγεθος (σε bytes). Ταξινομεί αριθμητικά, και μετά πασάρει τη λίστα με τα ονόματα μόνο των φακέλων -αυτή τη φορά ταξινομημένη κατά μέγεθος- ξανά στο du. Η επιλογή -d "\n" του xargs καθορίζει το delimiter. Αν παραληφθεί, οι φάκελοι στον οποίων το όνομα περιέχονται διαστήματα θεωρούνται πολλαπλά ορίσματα.

Εγκατάσταση Apache, MySQL και PHP σε Fedora 16

Βήματα για εγκατάσταση της στοίβας λογισμικού LAMP σε Fedora 16.

Read More →

/etc/my.cnf

Το αρχείο /etc/my.cnf περιέχει τις ρυθμίσεις του MySQL Server.

Παράδειγμα αρχείου με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, από σύστημα με Centos 4 και MySQL Server 4:

[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
err-log=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

Διαχείριση χρηστών στην MySQL

Μερικές εντολές για διαχείριση χρηστών στο διαδραστικό περιβάλλον γραμμής εντολών της MySQL 5.

Δημιουργία χρήστη

Στη γραμμή εντολών της MySQL:

create user 'username'@'localhost' identified by 'password';

Διαγραφή χρήστη

Αν ο χρήστης διαγραφεί απλά με:

delete from mysql.users where User='username';

τότε μετά δεν επιτρέπεται η δημιουργία του ξανά, εκτός και αν γίνει:

flush privileges;

Καθορισμός δικαιωμάτων

Καθορισμός δικαιωμάτων του χρήση σε συγκεκριμένη βάση/πίνακες:

grant all privileges on database.table to 'username'@'localhost';

Το database.table μπορεί να είναι database.* για όλους τους πίνακες στη database ή *.* για όλους τους πίνακες σε όλες τις βάσεις.

Αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο χρήστη για πολλές βάσεις δεδομένων, μπορείτε να δείτε τι δικαιώματα έχει σε κάθε μία εκτελώντας:

show grants for 'username'@'localhost';

Αλλαγή συνθηματικού

SET PASSWORD FOR 'username'@'localhost' = PASSWORD('new-password');

Σημειώσεις για την MySQL 4

Η MySQL 4 δεν υποστηρίζεται πλέον, όμως πολλοί εξυπηρετητές την έχουν εγκατεστημένη για λόγους συμβατότητας με παλιές εφαρμογές. Σε αυτή την έκδοση, η δημιουργία του χρήστη και η απόδοση δικαιωμάτων γίνεται σε ένα βήμα, απλά με την εντολή GRANT. Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή ταυτόχρονα δημιουργεί τον χρήστη αν αυτός δεν υπάρχει, και του δίνει όλα τα δικαιώματα πάνω στη βάση δεδομένων database:

grant all privileges on database.* to 'username'@'localhost' identified by 'password';

Εγκατάσταση Guake σε CentOS6

Το Guake είναι ένα μικρό εργαλείο το οποίο κάθεται στην περιοχή ειδοποιήσεων του GNOME2 (ή του GNOME3 με Fallback), και ανοίγει το τερματικό μόνο με την πίεση του πλήκτρου F12. Το βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, και το έχω εγκατεστημένο σε όλα μου τα συστήματα.

Read More →

getfacl

Μερικά συστήματα αρχείων όπως τα ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, υποστηρίζουν τον ορισμό επιπλέον ιδιοτήτων-δικαιωμάτων πρόσβασης στα αρχεία, τα οποία λειτουργούν ως λίστες ελέγχου πρόσβασης (Access Control Lists). Στα συστήματα αυτά, η εντολή getfacl δείχνει αυτά τα δικαιώματα ανά χρήστη.

Σε ένα αρχείο στο οποίο δεν έχουν οριστεί κανόνες ACL επιπλέον από τα απλά δικαιώματα πρόσβασης, το αποτέλεσμα της getfacl είναι αντίστοιχο με την έξοδο της ls -l:

{% highlight bash %} $ ls -l route.pdf -rw-rw-r-- 1 mariosz mariosz 6619763 Sep 21 16:30 route.pdf $ getfacl route.pdf

file: route.pdf

owner: mariosz

group: mariosz

user::rw- group::rw- other::r-- {% endhighlight %}

Αν σε αυτό το αρχείο οριστούν δικαιώματα ACL, τότε πλέον αλλάζουν τα αποτελέσματα και των δύο εντολών, και το αρχείο συμπεριφέρεται διαφορετικά:

{% highlight bash %} $ setfacl -m user:another:r-- route.pdf

$ ls -l route.pdf -rw-rw-r--+ 1 mariosz mariosz 6619763 Sep 21 16:30 route.pdf

$ getfacl route.pdf

file: route.pdf

owner: mariosz

group: mariosz

user::rw- user:another:r-- group::rw- mask::rw- other::r-- {% endhighlight %}

Εγκατάσταση Apache, MySQL και PHP σε Ubuntu 10.10

Βήματα για εγκατάσταση της στοίβας λογισμικού σε Ubuntu 10.10:

Εγκατάσταση Apache 2

sudo apt-get install apache2

Εγκατάσταση PHP 5

sudo apt-get install php5

Σε προηγούμενες εκδόσεις του Ubuntu χρειαζόταν ξεχωριστά και εγκατάσταση του libapache2-mod-php5, το οποίο πλέον εγκαθίσταται αυτόματα μαζί με την PHP.

Εγκατάσταση MySQL

sudo apt-get install mysql-server

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα ζητηθεί το συνθηματικό του root, του προεπιλεγμένου χρήστη της MySQL.

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
sudo apt-get install php5-mysql
About

Hello, I'm Marios Zindilis and this is my website. Opinions are my own. You also find me on LinkedIn and GitHub.

Unless otherwise specified, content is licensed under CC0.

Search