Εγκατάσταση Apache, MySQL και PHP σε Fedora 16

Βήματα για εγκατάσταση της στοίβας λογισμικού LAMP σε Fedora 16.

Εγκατάσταση Apache 2

Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις, στο Fedora 16 δεν είναι προεγκατεστημένος ο Apache. Για να τον εγκαταστήσετε:

yum install httpd

Κατά την εγκατάσταση, δημιουργείται στο σύστημα ένας χρήστης με το όνομα apache, και ένα group με το ίδιο όνομα. Το home directory του χρήστη apache είναι το /var/www. Αυτές τις προεπιλογές μπορείτε να τις αλλάξετε στη συνέχεια.

Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση του Apache κατά την εκκίνηση του συστήματος:

systemctl enable http.service

Αυτό ορίζει ότι ο Apache θα ξεκινήσει αυτόματα την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το σύστημα. Προαιρετικά, για να δοκιμάσετε τη λειτουργία του εξυπηρετητή αυτή τη στιγμή, μπορείτε να τον εκκινήσετε χειροκίνητα με:

systemctl start httpd.service

Εγκατάσταση PHP 5

Για την εγκατάσταση της PHP 5 απλά εκτελέστε:

yum install php

Αν θέλετε, μπορείτε σε αυτό το σημείο να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργεί η PHP, επανεκκινώντας τον Apache, και βάζωντας ένα αρχείο .php μέσα στο /var/www/html, το οποίο θα περιέχει μόνο την γραμμή:

<?php phpinfo(); ?>

Αυτό το αρχείο μπορείτε να το δείτε μόνο σε έναν περιηγητή ιστού στον ίδιο υπολογιστή στον οποίο κάνετε την εγκατάσταση, επειδή δεν έχετε ανοίξει ακόμα την πρόσβαση από άλλους υπολογιστές.

Εγκατάσταση MySQL 5

Για την εγκατάσταση του εξυπηρετητή MySQL 5 εκτελέστε:

yum install mysql-server

Αμέσως μετά την εγκατάσταση, συνίσταται να εκκινήσετε την υπηρεσία mysqld χειροκίνητα, και να εκτελέσετε το mysql_secure_installation, το οποίο θα ορίσει ένα συνθηματικό για τον χρήστη root της MySQL, και θα σας δώσει τη δυνατότητα να διαγράψετε μερικούς πίνακες και δεδομένα που δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση της βάσης, για δοκιμαστικό σκοπό:

systemctl start mysqld.service
mysql_secure_installation

Στη συνέχεια, ρυθμίστε και την MySQL να ξεκινάει κατά την εκκίνηση του υπολογιστή:

systemctl enable mysqld.service

Τέλος, συνδέστε την PHP με την MySQL:

yum install php-mysql

Για να δουλέψουν όλα μαζί την πρώτη φορά, θα πρέπει να εκκινήσετε χειροκίνητα τον httpd και την mysqld (αν δεν το έχετε ήδη κάνει σε ένα από τα προηγούμενα βήματα), ή απλά να επανεκκινήσετε το σύστημα (οπότε θα ξεκινήσουν από μόνα τους, αφού τα έχετε ορίσει με το systemctl enable).

Άνοιγμα θύρας για τον εξυπηρετητή Web

Από προεπιλογή, το Fedora είναι ρυθμισμένο να μην δέχεται συνδέσεις στη θύρα 80 από άλλους υπολογιστές. Με άλλα λόγια, θα μπορείτε να δείτε την αρχική σελίδα του εξυπηρετητή αν περιηγηθείτε στη διεύθυνση http://localhost/ στον ίδιο τον υπολογιστή που τρέχει τον Apache, αλλά όχι σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή, ακόμα και στο τοπικό δίκτυο. Για να το πετύχετε αυτό, θα πρέπει να ορίσετε έναν επιπλέον κανόνα στο iptables. Σημειώστε ότι στη συνέχεια «ανοίγουμε» την πόρτα 80 στην οποία «ακούει» από προεπιλογή ο εξυπηρετητής. Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό στο αρχείο /etc/httpd/conf/httpd.conf στη γραμμή Listen 80.

Για να αλλάξετε τους κανόνες ανοίξτε το αρχείο /etc/sysconfig/iptables και προσθέστε την ακόλουθη γραμμή πριν από την εντολή COMMIT:

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Στη συνέχεια επανεκκινήστε το iptables με:

systemctl restart iptables.service

Αν και πάλι δεν μπορείτε να δείτε σελίδες στον εξυπηρετητή σας, ίσως κάνατε κάποιο λάθος στο αρχείο ρυθμίσεων του iptables. Δοκιμάστε προσωρινά να απενεργοποιήσετε το iptables με την εντολή systemctl stop iptables.service και δοκιμάστε ξανά από άλλον υπολογιστή να δείτε κάποια σελίδα στον εξυπηρετητή. Αν ανοίγει, τότε σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι στις ρυθμίσεις του iptables και θα πρέπει να το ψάξετε περισσότερο. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι από ένα αρχείο iptables το οποίο λειτουργεί όπως πρέπει:

[root@docs sysconfig]# cat iptables
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT

Posted on