Εγκατάσταση Guake σε CentOS6

Το Guake είναι ένα μικρό εργαλείο το οποίο κάθεται στην περιοχή ειδοποιήσεων του GNOME2 (ή του GNOME3 με Fallback), και ανοίγει το τερματικό μόνο με την πίεση του πλήκτρου F12. Το βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, και το έχω εγκατεστημένο σε όλα μου τα συστήματα.

Πιο κάτω ακολουθούν οδηγίες για την εγκατάσταση του Guake, με μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα, σε ένα φρεσκοεγκατεστημένο σύστημα με CentOS6, δεδομένου ότι δεν υπάρχει στα προεπιλεγμένα αποθετήρια. Για τους πιστούς των .rpm, υπάρχει στα αποθετήρια EPEL.

Λήψη και αποσυμπίεση

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα βρίσκεται στη σελίδα Downloads. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι η 0.4.2.

[[email protected] marios]$ cd Downloads
[[email protected] Downloads]$ wget http://guake.org/downloads/3
[[email protected] Downloads]$ tar zxvf 3
[[email protected] Downloads]$ cd guake-0.4.2

Εγκατάσταση εξαρτήσεων

Το Guake χρειάζεται τα πακέτα: gcc, make, intltool, gtk2-devel (παρέχει την εξάρτηση gtk+-2.0) και pygtk2-devel (παρέχει την εξάρτηση pygtk-2.0). Μερικά από αυτά τα πακέτα μπορεί να υπάρχουν ήδη στο σύστημά σας, οπότε το yum απλά θα τα παραβλέψει.

[[email protected] guake-0.4.2]$ su
Password:
[[email protected] guake-0.4.2]# yum install gcc make intltool gtk2-devel pygtk2-devel

configure, make και make install

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν όλες οι εξαρτήσεις στο σύστημα και μπορείτε να προχωρήσετε με ρύθμιση, μεταγλώττιση και εγκατάσταση από τον πηγαίο κώδικα. Σημειώστε ότι αν κάνετε αυτή τη δουλειά μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης με ssh ή telnet, τότε το configure θα σας εμφανίσει το σφάλμα «could not import gtk». Αυτό οφείλεται στο σφάλμα 450189, το οποίο έχει διορθωθεί στις πρόσφατες εκδόσεις του Fedora αλλά όχι του RHEL ή του CentOS. Επομένως, χρειάζεται να εκτελέσετε τουλάχιστον το configure από τοπική σύνδεση στο ίδιο το σύστημα.

[[email protected] guake-0.4.2]# ./configure
[[email protected] guake-0.4.2]# make
[[email protected] guake-0.4.2]# make install

Αυτό ήταν, το Guake είναι τώρα εγκατεστημένο και έτοιμο για χρήση. Μπορείτε να το βρείτε στο μενού Applications » Accessories » Guake Terminal. Προσωπικά, προτιμώ να το προσθέτω και στις εφαρμογές που εκκινούν με κάθε νέα συνεδρία μου στο GNOME, από το μενού System » Preferences » Startup Applications.

Posted on