Διαχείριση χρηστών στην MySQL

Μερικές εντολές για διαχείριση χρηστών στο διαδραστικό περιβάλλον γραμμής εντολών της MySQL 5.

Δημιουργία χρήστη

Στη γραμμή εντολών της MySQL:

create user 'username'@'localhost' identified by 'password';

Διαγραφή χρήστη

Αν ο χρήστης διαγραφεί απλά με:

delete from mysql.users where User='username';

τότε μετά δεν επιτρέπεται η δημιουργία του ξανά, εκτός και αν γίνει:

flush privileges;

Καθορισμός δικαιωμάτων

Καθορισμός δικαιωμάτων του χρήση σε συγκεκριμένη βάση/πίνακες:

grant all privileges on database.table to 'username'@'localhost';

Το database.table μπορεί να είναι database.* για όλους τους πίνακες στη database ή *.* για όλους τους πίνακες σε όλες τις βάσεις.

Αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο χρήστη για πολλές βάσεις δεδομένων, μπορείτε να δείτε τι δικαιώματα έχει σε κάθε μία εκτελώντας:

show grants for 'username'@'localhost';

Αλλαγή συνθηματικού

SET PASSWORD FOR 'username'@'localhost' = PASSWORD('new-password');

Σημειώσεις για την MySQL 4

Η MySQL 4 δεν υποστηρίζεται πλέον, όμως πολλοί εξυπηρετητές την έχουν εγκατεστημένη για λόγους συμβατότητας με παλιές εφαρμογές. Σε αυτή την έκδοση, η δημιουργία του χρήστη και η απόδοση δικαιωμάτων γίνεται σε ένα βήμα, απλά με την εντολή GRANT. Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή ταυτόχρονα δημιουργεί τον χρήστη αν αυτός δεν υπάρχει, και του δίνει όλα τα δικαιώματα πάνω στη βάση δεδομένων database:

grant all privileges on database.* to 'username'@'localhost' identified by 'password';

Posted on